· Čištění odpadní vody,Dotace,Životní prostředí,SFZP ČR

Nové dotační výzvy: O DČOV byl obrovský zájem, MŽP dá dvojnásobný objem peněz

Tisková zpráva vydaná Státním fondem životního prostředí České republiky

13.10.2017 - Oblíbené dotace se vrací. Po úspěchu předchozí výzvy uvolňuje Ministerstvo životního prostředí na zlepšení čištění splaškových vod pomocí domácích čistíren dvojnásobnou částku, celkem 200 milionů korun z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Dalších 50 milionů nabídne na výsadbu a obnovu sídelní zeleně. Žadatelé se mohou těšit i na širší nabídku podporovaných oblastí.

Dvě stě milionů na čištění odpadních vod pomocí domovních čistíren

Pilotní dotační výzva, která poprvé podpořila tzv. decentralizované čištění odpadních vod, odstartovala vloni v listopadu a ministerstvo v ní nabídlo 100 milionů korun. Státní fond životního prostředí ČR po přijetí žádostí za 133 milionů korun na výstavbu 1 042 domovních čistíren výzvu předčasně uzavřel, proto je nyní k dispozici dvojnásobná výše prostředků.

 

I když je v České republice odkanalizováno již více jak 85 procent obyvatel, zbývá vyřešit odpadní vody v lokalitách, kde je koncentrováno méně lidí a budování centrálních čistíren odpadních vod a stokových systémů se zde nevyplatí.

 

Na základě vyhodnocení pilotní výzvy se základní parametry aktuální výzvy nemění. Rezort přispěje na vybudování soustavy domovních čistíren odpadních vod u rodinných či bytových domů do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel (EO). Soustava musí přitom odkanalizovat minimálně 30 procent z celkového počtu obyvatel v dané části obce či města. Výše příspěvku je odstupňována podle kapacity jedné čistírny od 100 do 240 tisíc korun. Nově se dotace vztahuje i na monitorovací zařízení domovních čistíren pro nepřetržitý dohled provozovatelem, které může být dotováno částkou 10 tisíc korun (a nejméně 50 tisíc korun na celý projekt). Monitorovací zařízení bylo možné zahrnout do způsobilých výdajů již v původní výzvě, nyní je však možné zažádat samostatně i na stávající soustavy DČOV.

 

Žádosti o podporu přijímá SFŽP ČR od 16. října 2017 až do 30. června 2019, případně do vyčerpání alokace. Podpořené projekty musí být zrealizovány nejpozději do konce roku 2021.

Padesátimilionová dotace přispěje k oživení zeleně v obcích a městech, nově podpoří výsadbu izolační zeleně

Obnova zeleně a vodních prvků ve městech a obcích patří k tradičně velmi žádaným a využívaným projektům z národních zdrojů. Enormní zájem potvrdila i minulá dotační výzva probíhající do února tohoto roku, kde bylo k dispozici 40 milionů. Téměř stovka žadatelů především z malých obcí do 500 obyvatel požadovala celkem 52 milionů korun. V nové výzvě se proto alokace navýšila ze 40 na 50 milionů korun. 

Dobrý stav a údržba zeleně v intravilánu obcí mají významnou estetickou i rekreační funkci, ale zcela zásadní je jejich přínos ke zlepšení kvality ovzduší, zlepšení půdních i klimatických podmínek, přispívají k zadržování vody v krajině i zachování biodiverzity. Kromě izolační zeleně se dotace zaměří na oživení alejí, parků, lesoparků, odpočinkových a jiných veřejně přístupných prostranství, ale i cest a pěšin z přírodních materiálů, mostů a souvisejícího mobiliáře. Na příspěvek se mohou těšit i projekty, které přispějí k zadržení vody a boji se suchem. Mezi ně patří například výměna zpevněných či betonových ploch za nezpevněné plochy, které umožní zasakování srážkových vod, nebo vytvoření vodních a mokřadních biotopů - tůní/jezírek, mokřadů, průlehů, či drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu.

 

O dotaci mohou požádat jak města a obce, tak fyzické a právnické osoby, které chtějí zlepšit funkce místních veřejných prostranství. Přijít si mohou až na 2 miliony korun v případě, že se jedná o projekt v malé obci do 500 obyvatel, u obcí větších může podpora dosáhnout maximálně 150 tisíc korun, nejvýše však 80 procent z investičních nákladů.

 

Žádosti o poskytnutí podpory se přijímají od 16. října 2017 až do 30. března 2018, realizovat projekty musí žadatelé do konce roku 2022.

Více informací naleznete na stránkách SFZP ČR.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK