Return to site

Optimalizace chemického

čištění odpadních vod

· Čištění odpadní vody,Polymery,Koagulant,Flokulant,Vodohospodářství

Snižující se provozní rozpočty, přísnější legislativní normy pro čištění odpadních vod a kladený důraz na ochranu životního prostředí. Podmínky pro plynulé, efektivní a ekologické čištění odpadních vod, kterým čelí komunální i průmyslové čističky, se stávají rok od roku přísnější. Z těchto důvodů je optimalizace chemického čištění odpadní vody nedílnou součástí pro minimalizaci těchto faktorů a zefektivnění čistícího procesu. Průmyslové podniky nesou zodpovědnost za sledování kvality vypouštěných vod a tudíž charakteristika odpadní vody musí splňovat regulační normy přípustné kanalizačním řádem.

Charakteristika odpadní vody v průmyslových podnicích záleží samozřejmě na typu průmyslu a výrobní technologii. Podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce či města stanovuje příslušný kanalizační řád. Tyto podmínky se však mohou značně lišit v závislosti na státě a průmyslových odvětvích, ale obecně zahrnují tyto normy: teplotu, pH, obsah tuku, oleje a mastnot, chemickou spotřebu kyslíku, podíl nerozpustných pevných látek, síranu a jiných chemických látek specifických pro daný průmysl. Průmyslové podniky mají ve své povinnosti pravidelně kontrolovat míru znečištění odpadní vody vypouštěné do kanalizace a v případě vlastní průmyslové ČOV, kvalitu vyčištěné vody vypouštěné do vodoteče. Periodické analýzy vzorků, jejichž frekvence jsou stanoveny kanalizačním řádem, musí být zpracovány akreditovanou laboratoří. Dodržení daných norem a předpisů je pravidelně a důkladně monitorováno, proto se mimo tyto kontrolní opatření rovněž provádějí pravidelné audity a namátkové kontroly.

Výběr správné chemie Vám zefektivní úpravu odpadní vody

Výběr nejvhodnějšího typu koagulantu a flokulantu by měl být řízen především těmito parametry - čistící proces, provozní režim ČOV a typ nerozpuštěných pevných látek. Správná volba chemických látek má významný dopad jak na ekonomické hospodaření, tak na plnění norem a předpisů. Další pozornost při volbě vhodného polymeru by měla být kladena na šetrnost použité chemie vůči životnímu prostředí. Produkty YESfloc®, které jsou organické a biologicky odbouratelné, pomáhají nakládat s odpadní vodou a kalem způsobem co nejvíce ekonomickým i ekologickým.

Dávkování polymeru - je více lepší než méně?

Dalším krokem k optimalizaci čištění odpadních vod je nutné aplikovat polymery ve správném množství a režimu. Nejen výběr chemických látek, ale také jejich aplikace záleží na čistícím procesu, technologii a charakteristice odpadní vody. Tudíž je nesmírně důležité, aby každá chemická látka byla do odpadní vody dávkována co nejefektivnějším způsobem, ve správném množství a časovém intervalu. Tudíž v tomto případě vyšší ani nižší dávkování Váš provoz nevylepší, spíše naopak. Chybný způsob aplikace koagulantu a flokulantu negativně ovlivní efektivnost Vašeho vodohospodářství.

Správný výběr a dávkování polymeru Vám přinese významné benefity

1. Snížení provozních nákladů – výdaje na chemické čištění odpadních vod představují významnou položku v ekonomickém rozpočtu každé komunální či průmyslové ČOV. Proto by mělo být v zájmu každé čistírny určit správnou spotřebu společně s efektivním způsobem dávkování a zároveň zavést přísný kontrolní režim. Vysoké dávkování vede k nešetrnému hospodaření a zbytečně vysokým nákladům, případně také k překročení finančního rozpočtu. Vysoké množství chemických látek, které se při nadbytečném dávkování může vyskytovat ve vodě vypouštěné do kanalizačního řádu, což může mít za následek překročení povolených limitů. Nízké dávkování může naopak snížit účinnost chemického procesu čištění a opět negativně ovlivnit plnění regulačních norem. Při odvodňování kalu se také podstatně sníží efektivnost procesu. Kal nebude důkladně odvodněn, tudíž náklady spojené s jeho likvidací budou zbytečně vysoké.

2. Vyvarování se finančním sankcím, narušení provozu a finančním ztrátám –  překročení povolených limitů může mít za následek dočasné pozastavení provozu, v častějších případech i nemalé finanční sankce. Správné dávkování chemických látek Vám pomůže zajistit hladký běh výroby a provozu.

 

3. Šetrnost k životnímu prostředí - správné chemické dávkování, jak již bylo zmíněno, pomáhá snižovat znečišťující látky v odpadních vodách. Snížením těchto látek si nejenom zredukujete své provozní náklady, ale také budete přispívat na rozvoji životního prostředí, na který je stále více kladen důraz, především v průmyslovém odvětví. V současné době je proto poměrně běžné, že více velkých světových korporací upřednostňuje navazování obchodních styků se společnostmi s environmentální akreditací, přispívají na ochranu životního prostředí a mají vlastní ekologickou agendu.  

Investujte tam, kde se Vám to nejvíce vyplatí

Efektivní chemické čištění a investice do vhodné technologie zúročí Vaše finance. Náš odborný tým kvalifikovaných techniků a chemických inženýrů má v této oblasti dlouholeté zkušenosti, na základě kterých Vám pomůžeme zefektivnit Váš provoz a snížit provozní výdaje. V případě zájmu o bezplatnou konzultaci a analýzu pro optimalizaci čištění odpadních vod na Vaší čistírně, nás prosím kontaktujte.  

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK